Home

Samenvatting

De Begroting 2022 is als volgt opgebouwd:

 • Financiële positie
 • Thema’s met vraag naar middelen en dekkingsvoorstellen
 • Paragrafen
 • Financiële begroting
 • Bijlagen

Financiële positie
De financiële positie geeft inzicht in waar de gemeente Deurne, financieel gezien, op dit moment staat. Het is een financiële samenvatting van de begroting. De belangrijkste resultaten komen hier aan bod. Er wordt gekeken naar de stand van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en het investeringsprogramma.

Thema's
De thema’s zijn opgebouwd uit:

Opgave raadsprogramma
Hier wordt de stand van zaken met betrekking tot de lopende raadsopdrachten toegelicht.

Wat willen we bereiken en gaan we er voor doen?
Per thema worden de doelstellingen en activiteiten uitgewerkt.


Ontwikkelingen
Hier worden de actuele ontwikkelingen toegelicht.

Wat gaat het kosten?

Hier worden alle vraag naar middelen en dekkingsvoorstellen behandeld per thema. Er is per thema een financieel overzicht opgenomen.


Verbonden partijen
In ieder thema zijn de verbonden partijen opgenomen die betrekking hebben op het thema.


Indicatoren
In ieder thema zijn indicatoren opgenomen die betrekking hebben op het thema.


Paragrafen

Naast de thema’s moeten gemeenten minimaal zeven thema-overstijgende paragrafen in de begroting opnemen. Dit is een verplichting vanuit de Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen gaan over:

 • lokale heffingen
 • weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • onderhoud kapitaalgoederen
 • financiering
 • bedrijfsvoering
 • verbonden partijen
 • grondbeleid

Financiële begroting
In de financiële begroting is aanvullende informatie te vinden zoals:

 • overzicht van incidentele baten en lasten
 • geprognosticeerde balans
 • EMU-saldo
 • meerjareninvesteringsprogramma 2022-2025
 • overzicht van Reserves en voorzieningen 2022-2025
 • overzicht van lasten en baten per taakveld
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53