Home

Samenvatting

Het ratio van het weerstandsvermogen is ten opzichte van de jaarstukken 2020 gestegen van 2,6 % naar 3,3 %. Voornaamste reden is de stijging van het beschikbare weerstandscapaciteit van € 19,4 miljoen naar € 23,3 miljoen. Dit komt door de stijging van de algemene reserve.

Begin 2022 vertoont de algemene reserve een saldo van € 19,4 miljoen. Om te bepalen of dit voldoende is, moet de relatie worden gelegd met de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s en is voor 2022 ongeveer € 7,2 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de algemene reserve tezamen met de onbenutte belastingcapaciteit, de stille reserves en de post onvoorzien. Voor 2022 is dit samen € 23,3 miljoen.

De risico's zijn t.o.v. de jaarstukken 2020 licht gestegen.
 Een uitgebreide toelichting op de weerstandscapaciteit staat in de paragraaf 4.2 “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”.

Beschikbare weerstandscapaciteit

=

ratio weerstandsvermogen

23.349

=

3,3

Benodigde weerstandscapaciteit

7.169

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2020

2019

2021

2020

2022

Beschikbare weerstandscapaciteit

20.010

19.420

18.900

19.400

23.349

Benodigde weerstandscapaciteit

4.920

4.700

6.900

7.500

7.169

Norm ratio

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53