Home

Samenvatting

Aanbiedingsbrief Begroting 2022

Kiezen voor Deurne

De gemeentebegroting 2022-2025 laat een financieel gezonde gemeente zien. Met een structureel sluitend saldo voor alle jaren zetten we de ingezette koers voortvarend door. We blijven inzetten op de thema’s uit het raadsprogramma: prettig wonen en leven, goede voorzieningen, transitie van het buitengebied, een gezonde lokale economie, goede bereikbaarheid en een duurzaam Deurne. De begroting biedt daarnaast volop ruimte, om na de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022, nog keuzes te maken.

Zorg

De herijking van het sociaal domein is op koers. Om de zorg goed en betaalbaar te houden terwijl de demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing doorzetten blijft dit de komende jaren aandacht vragen. De investeringen in wijkwerkers en gezins- en jongerencoaches in de afgelopen jaren hebben inmiddels hun nut bewezen: het percentage verwijzingen door de huisartsen is afgenomen, terwijl het aantal ingezette voorzieningen via de gemeente en Zorg in Deurne juist is gestegen. Door te investeren in extra uitvoerings- en adviescapaciteit zorgen we ook voor de lange termijn voor een duurzame financiering van de zorg in Deurne.

Wonen

Tot 2030 stijgt het aantal huishoudens in de gemeente Deurne. Daarmee neemt de behoefte aan een betaalbaar en divers woningaanbod toe. Daarom hebben we extra middelen vrijgemaakt voor het versnellen van nieuwbouwplannen. We hebben een start gemaakt voor de bouw van 1800 woningen in 10 jaar. Zoals bijvoorbeeld op het Stationsplein, de Haspelweg en de Posthoek. In de komende twee jaren plukken we met 400 nieuwe woningen hier al direct de vruchten van.

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om een aantrekkelijke gemeente te zijn en blijven. Voor 2022 zetten we sterk in op het behoud van het intercitystation en verdere versterking van het station tot mobiliteitsknooppunt waar voetganger, fietser, automobilist, bus- en treinreiziger samen komen. Daarnaast starten we ook met snelle fietsverbindingen tussen Deurne en Helmond en de realisatie van de spoortunnel en de maatregelen om geluidsoverlast te beperken.

Voorzieningen

In 2022 geven we verdere uitvoering aan het Programma Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt. Daarbij is het doel de voorzieningen voor ‘basisonderwijs’, ‘ontmoeten’ en ‘bewegen’ in elke wijk van goede kwaliteit te houden en daarbij aan te sluiten bij de behoefte van inwoners. In 2021 zijn hiervoor de eerste stappen samen met inwoners en organisaties gemaakt en in 2022 willen we de eerste fysieke aanpassingen aan voorzieningen in Neerkant, Walsberg en Zeilberg plaats laten vinden. Ook zijn er voor 2022 fysieke aanpassingen gepland om ontmoetingen en activiteiten in De Vlieger te bevorderen en het samenspel tussen jeugdwerk en sport in Helenaveen te optimaliseren.

Buitengebied

Ook is inmiddels op verschillende plekken de transitie van ons buitengebied te zien. We gaan door met de ingezette koers om deze transitie van het buitengebied de komende jaren te faciliteren. We pakken hierbij een regisserende rol en bieden kansen aan partners en bedrijven om duurzaam te investeren. Denk daarbij ook aan kansen op het gebied van de toenemende vrijetijdseconomie. In lijn met de vastgestelde visie op vrijetijdseconomie en het verbeteren van de natuurbeleving voor recreanten uit Deurne en daarbuiten gaan we investeren in structureel onderhoud van het recreatieve routenetwerk van onze gemeente. Ook is afgelopen jaar samen met onze buurgemeenten het merk ‘Land van de Peel’ succesvol geïntroduceerd. We willen dit verder doorzetten zodat we onze prachtige Peel en Deurne nog beter op de kaart zetten.

Duurzaamheid

Voor het thema duurzaamheid hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij we streven naar een gezondere leefomgeving, vermindering van de CO2 uitstoot en het volledig opwekken van duurzame energie in Deurne in 2050. We kiezen voor een aanpak waarbij er nieuwe economische kansen worden benut en waarbij kosten voor afval worden beperkt. Tegelijkertijd onderzoeken we nieuwe mogelijkheden op het terrein van duurzaamheid om de samenleving mee te laten profiteren.

Voor én met Deurne

Niet voor niets is de titel van deze aanbiedingsbrief “Kiezen voor Deurne”. Een verwijzing naar de gemaakte keuzes in de afgelopen periode, naar de komende gemeenteraadsverkiezingen én naar keuzes die nog gemaakt moeten worden. Als college willen we hierbij ruimte bieden aan de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen. Dat begint met deze sluitende begroting met daarin opgenomen reële ramingen voor de komende opgaven. Daarnaast zal de gemeentelijke organisatie later dit jaar een overdrachtsdocument presenteren, waarmee we de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen een goede uitgangspositie bieden. Ook zetten we sterk in op het thema burgerparticipatie. Samen met de raad, inwoners en partners wordt gewerkt aan een participatieleidraad waarmee we voor de toekomst de uitdagingen en ontwikkelingen die ons te wachten staan, in een gezamenlijke aanpak beter kunnen vormgeven.

Ondanks een solide financiële positie blijft net als in de voorgaande jaren de druk op de financiën onverminderd hoog en blijft het van belang om de uitgaven te beheersen. Een groot deel van deze uitgaven wordt bepaald door de uitvoering van wet- en regelgeving vanuit het rijk. En hoewel het rijk in een aantal gevallen extra gelden heeft toegekend, zoals bijvoorbeeld een bijdrage in de jeugdzorg, is dit zeker nog niet voldoende. Nog steeds krijgen we te weinig steun en middelen vanuit het rijk om al onze uitvoeringstaken goed in te vullen. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van de omgevingswet en de verduurzaming. Omdat we de uitgaven die hiermee gepaard gaan nog niet kunnen overzien, hebben we de uitgaven hiervoor uitsluitend incidenteel in het eerste begrotingsjaar opgenomen. Structureel gezien staan we er goed voor en hebben we een goede basis gelegd voor de opgaven waar we de komende jaren als gemeente voor aan de lat staan. Opgaven waar met en voor elkaar aan de slag gaan. Voor een Deurne waarin het prettig wonen en leven is.

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53