Home

Samenvatting

(Bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo per 1 januari

15.103

19.258

16.111

14.999

14.736

Stortingen

5.000

Vaststellen jaarstukken 2020

5.000

Onttrekkingen

-333

Vaststellen jaarstukken 2020

-333

Verwacht resultaat

-512

-3.147

-1.112

-263

1.417

Saldo per 31 december

19.258

16.111

14.999

14.736

16.153

De verwachte stand van de algemene reserve is eind 2024 € 14,7 miljoen (O.b.v. stand raadsoverzicht 6 juli 2021). T.o.v. de jaarrekening 2020 een daling van € 4,2 mln. Oorzaak hiervan is dat de verwachte begrotingssaldi zijn gedaald t.o.v. de jaarrekening 2020.

Voor de algemene reserve is bij de behandeling van de begroting 2020 een minimum vastgesteld van € 9,5 miljoen. Deze norm is bepaald op basis van 10% van de gemiddelde begrotingsuitgaven over de meerjarenbegroting.

In het verloop van de algemene reserve zijn de positieve resultaten van de septembercirculaire en het oktoberoverzicht nog niet meegenomen omdat deze nog niet zijn vastgesteld

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53