Home

Samenvatting

Onderstaand overzicht laat de ontwikkelingen zien van de begrotingssaldi vanaf het raadsoverzicht van juli 2021. De volgende ontwikkelingen zijn in beeld gebracht:

 • Bestaand beleid
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Kapitaalslasten
 • Gemeentefonds
 • Nieuwe ontwikkelingen

Na het verwerken van de ontwikkelingen, kent het begrotingssaldo het volgende verloop:

Meerjarenbegroting 2022-2025

-3.147

-1.112

-263

1.417

Waarvan:

Structureel

-701

-321

58

1.367

Incidenteel

-2.445

-792

-322

50

Raadsoverzicht september

-24

-24

-24

Septembercirculaire

1.418

1.117

1.113

1.287

Waarvan:

Structureel

717

772

1.147

2.630

Incidenteel

-2.445

-792

-322

50

Voor de provincie is vooral het structurele saldo van belang. Nadat alle ontwikkelingen zijn verwerkt resteert er in 2025 een positief structureel saldo van € 2.680.000.

In bovenstaande tabel is de meest actuele stand van de financiële positie van Deurne meegenomen. De cijfers van het raadsoverzicht september en de septembercirculaire zijn als aparte regel opgenomen. De rest van de begroting is gebaseerd op de financiële stand van het raadsoverzicht van juli. Dit in verband met de voortgang van het begrotingsproces.

Bestaand beleid
De mutatie op het bestaand beleid bestaat voornamelijk uit de verwerking van de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling en de financiële verwerking van het Informatiebeleidsplan.

Een overzicht van de uitgangspunten is te vinden onder de financiële begroting.
Informatiebeleidsplan (IBP) 2020-2022
De vraag naar de benodigde middelen voor de Basis op Orde-capaciteit is opgenomen in de begroting 2021. Daarvan is de helft van het gevraagde budget in de raadsvergadering van juni 2021 toegekend. Voor de toekenning van de tweede helft van het gevraagde budget werd meer informatie gevraagd. Die is de afgelopen maanden gegeven. In de afgelopen periode is de raadscommissie Samenleving & Bestuur geïnformeerd met een gedetailleerd uitvoeringsplan en meetbare doelen, onze visie op de samenwerking op ICT gebied en mogelijkheden tot kostenbesparingen. In deze begroting zijn de middelen volledig opgenomen.
Gemeenschappelijke regelingen
Vorig jaar in de begroting was een bezuinigingstaakstelling opgenomen voor de gemeenschappelijke regelingen. Afgelopen jaar is er bestuurlijk en ambtelijk bij de gemeenschappelijke regelingen aangedrongen op kostenbesparing. De effecten daarvan worden de komende jaren zichtbaar. Omdat op dit moment de bezuinigingen binnen de gemeenschappelijke regelingen nog niet concreet genoeg zijn, is de taakstelling uit de begroting gehaald. Dit wordt ook zo geadviseerd vanuit het toezichtskader van de Provincie.
Gemeentefonds
De totale algemene uitkering die Deurne ontvangt bedraagt in 2022 € 56 miljoen.

Meicirculaire
Aanvankelijk zou de mei circulaire een versie worden met veel mutaties door de vertaling van het nieuwe verdeelstelsel met ingangsjaar 2022. Dat is echter een jaar doorgeschoven. De meicirculaire 2021 heeft overwegend een positief effect op de meerjarenbegroting van onze gemeente en bevat algemene mutaties zoals het accres (=groei/krimp) als gevolg van het meebewegen met de rijksuitgaven, het BTW compensatiefonds (BCF) en prijsontwikkelingen.
Daarnaast bevat de circulaire wijzigingen die betrekking hebben op specifieke taken voor de gemeente waarvoor via het gemeentefonds een compensatie wordt gegeven (taakmutaties). Deze taakmutaties zijn budgetneutraal vertaald in de begroting
De effecten van de uitspraak van de landelijk door de VNG aangevraagde arbitrage over de Jeugdzorg waren niet opgenomen. Naar aanleiding van deze uitspraak is er op 2 juni jongstleden een bestuurlijk overleg tussen rijk en VNG geweest. Door het rijk is een incidentele bijdrage van 1,3 miljard toegezegd voor 2022. Over de structurele invulling na 2022 zal een nieuw kabinet moeten beslissen.
Rijk, VNG en IPO hebben afgesproken dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Voor Deurne is dit € 2,1 mln. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten in 2022 is toegezegd. Voor Deurne is dit € 1,2 mln. in 2023, € 1,1 mln. in 2024 en € 1 mln. in 2025. Conform het besluit uit de begroting 2021 komen deze gelden ten gunste van de stelpost herijking sociaal domein.
Septembercirculaire
De september circulaire heeft een positief effect op de meerjarenraming van de gemeente Deurne. Voornaamste oorzaken van de stijging van de algemene uitkering zijn het incidenteel opschorten van de opschalingskorting in 2022 en de structurele stijging van de accres (= voeding van het gemeentefonds). Deze laatste is naar boven bijgesteld als gevolg van de (extra) uitgaven door het rijk voor klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten.
Dit betekent een stijging van de algemene uitkering voor Deurne: € 1,4 mln. in 2022, € 1,1 mln. in 2023 en 2024 en € 1,3 mln. in 2025.
De toegekende gelden voor de Jeugdzorg zijn inmiddels al verwerkt in de september circulaire 2021. De volgende jaren zijn nog als een stelpost opgenomen in de meerjarenraming van de begroting 2022. Conform het besluit uit de begroting 2021 komen deze gelden ten gunste van de stelpost herijking sociaal domein.

Ontwikkelingen
In de begroting 2022 zijn per thema de ontwikkelingen toegelicht. Ontwikkelingen zijn o.a. de vraag naar middelen en dekkingsvoorstellen.

In onderstaand overzicht worden de totale ontwikkelingen en dekkingsvoorstellen per thema opgesomd.

Nieuwe ontwikkelingen
De grootste ontwikkelingen waarop ingezet wordt, zijn:

  1. Investeren in onderhoud routestructuren
  2. Investeren in de uitvoering van de herijking van het sociaal domein waarbij betere zorg tegen betaalbare kosten wordt gerealiseerd.
  3. Investeren in wijkwerkers en gezins- en jongerencoaches
  4. Duurzaamheid
  5. Doorzetten woningbouw en transitie landelijk gebied
  6. Investeren in burgerparticipatie
  7. Werkbudgetten economie om te investeren in de kern, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53