Paragrafen

Grondbeleid

Het Zomerbericht Vastgoed is vastgesteld als onderdeel van de jaarrekening 2020. Via het Zomerbericht Vastgoed en de Managementrapportage grondexploitaties wordt 1 keer per jaar bij de jaarrekening verantwoording afgelegd. Ook vindt er een totale actualisatie en doorrekening plaats van alle grondexploitaties.

In het Zomerbericht wordt:

  • Verantwoording afgelegd over het gevoerde grondbeleid
  • De geactualiseerde grondexploitaties
  • De risicoanalyse
  • De ontwikkeling van de algemene reserve grondbedrijf en de voorziening verlieslatende exploitaties.

De portefeuille actieve grondexploitaties neemt wederom af. Indien de huidige ontwikkeling zich voortzet is na 2024 nog 1 grondexploitaties actief. De portefeuille bestaat per 31-12-2020 uit 10 positief en 5 negatief sluitende grondexploitaties. In totaal is de boekwaarde per 1-1-2021 circa € 22 mln. negatief (afname van € 4,2 mln. t.o.v. 2020). Omdat inkomsten over het algemeen aan het einde van de exploitatieperiode ontvangen wordt neemt de boekwaarde in de loop van de tijd af. Het grondbedrijf kent een “eigen reserve” welke van voldoende omvang (€ 6 mln.) is, om mogelijke risico’s welke zich in projecten kunnen voordoen op te vangen. Doordat het aantal negatief sluitende exploitaties afneemt neemt ook de benodigde buffer om risico’s op te vangen lager (zie weerstandsvermogen). Daarmee is het grondbedrijf financieel gezond. Onderstaand overzicht geeft op hoofdlijnen inzicht in de resultaten per taakveld:

Wonen

Economie / bedrijventerreinen

Totaal

Aantal GREX-en per 1-1-2021

12

3

15

Afgeloten per 31-12-2020

5

0

5

Einddatum langst lopende GREX

2024

2027

Boekwaarde per 1-1-2021

€ 16 mln. Negatief

€ 5,8 mln. negatief

Resultaat per 1-1-2021 (EW)

€ 8,4 mln. Negatief

€ 0,0 mln.

Restultaat per 1-1-2021 (NCW)

€ 8,0 mln. Negatief

€ 0,1 mln. Positief

Aantal met winst | Verlies

8 | 4

2 | 1

Van de afgesloten exploitaties is er 1 met een positief resultaat afgesloten. De overige exploitaties zijn met een negatief resultaat afgesloten. Het Zomerbericht Vastgoed 2021 geeft inzicht in de resultaten van het grondbedrijf over 2020 en daarnaast een doorkijk naar de toekomst. Continu sturing blijft binnen het grondbedrijf een uitdaging gezien de lange doorlooptijd van een project en de verschuivingen in tijd. In dit zomerbericht is tevens omschreven hoe de gemeente omgaat met het onderhoud van haar vastgoedportefeuille voor de periode 2021-2025. De gemeente heeft 57 panden/ objecten zelf in beheer en onderhoud. Deze worden onderhouden op onderhoudsniveau "budget". Door middel van meerjarenonderhoudsplannen is zicht op de onderhoudskosten voor de komende 10 jaren.
Meer informatie is te vinden in het zomerbericht vastgoed 2021.
De beleidskaders voor het voeren van grondexploitaties liggen vast in de ontwikkelagenda.
De gemeente is overgegaan op continue sturing. Zodra er actualisatie is binnen de grondexploitaties of vastgoedexploitaties wordt dit verwerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53