Paragrafen

Lokale heffingen en belastingen

In onderstaand overzicht worden de woonlasten vergeleken van Deurne ten opzichte van de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel, Someren, Asten en het landelijke gemiddelde:

COELO-Woonlasten

Woonlasten 2021

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Deurne

146

194

396

736

199

296

396

891

Asten

152

252

364

768

215

252

364

831

Someren

191

174

387

752

236

174

387

797

Gemert-Bakel

210

192

463

865

236

192

463

891

Helmond

219

191

353

763

241

191

353

785

Landelijk gemiddelde

245

186

305

736

309

199

305

813

In bovenstaande tabel zijn de gegevens over het jaar 2021 opgenomen, dit omdat de gegevens van andere gemeenten voor het begrotingsjaar 2022 nog niet bekend zijn.
COELO berekent de lasten voor afval op basis van een hoger aantal ledigingen van de restafval- en Gft-container dan wat in Deurne gebruikelijk is omdat COELO uitgaat van het landelijk gemiddelde aantal ledigingen van de containers. Als rekening wordt gehouden met het gemiddeld aantal ledigingen in Deurne (dus niet het landelijk gemiddelde) zijn de lasten voor afval in 2021 voor een 1-persoonshuishouden en meerpersoonshuishouden € 146 respectievelijk € 194.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (bedragen x € 1.000)

Deurne

292

Asten

310

Someren

305

Gemert-Bakel

293

Helmond

229

Landelijk gemiddelde

270

Onderbouwing tarieven

In de thema’s in de begroting zijn alleen de kosten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces. De kosten van overhead worden centraal op een apart taakveld begroot.
Als er tarieven worden gehanteerd, worden naast de directe kosten van het betreffende taakveld ook de kosten van overhead meegerekend.
In deze paragraaf wordt een onderbouwing gegeven van de tariefberekening van die tarieven. Deze is:

Dit percentage wordt gebruikt als opslag op het uurloon van de gehele organisatie. In de begroting 2022 zijn de totale overheadslasten € 10,7 mln. en de directe personeelskosten € 10,1 mln. Het opslagpercentage voor de overhead: komt daarmee op 105%.
Voor 2022 is het uurtarief (inclusief deze opslag): € 108.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53