Paragrafen

Bedrijfsvoering

Algemeen
Het realiseren van doelstellingen is mede afhankelijk van een goede sturing en van een goede interne bedrijfsvoering. In deze paragraaf gaan we in op actuele ontwikkelingen op deze terreinen.
Planning en Control
Als vertegenwoordiging van de inwoners van onze gemeente heeft de raad een sturende en controlerende rol. De vraag welke doelen de gemeente nastreeft en welke maatregelen en middelen daarvoor beschikbaar zijn beantwoorden we in deze begroting. De controle op de uitvoering vindt plaats via raadsoverzichten en de jaarstukken.  In de raadsoverzichten rapporteren we over de wijzigingen van de begroting en kan de raad de begroting aanpassen. In het jaar daarop leggen we in de jaarstukken verantwoording af over het hele begrotingsjaar.
Continu sturen
De gemeente Deurne is eind 2019 gestart met Continu sturen, met als doelstelling tussentijds grip te hebben, te houden en waar mogelijk bij te kunnen sturen door te anticiperen op interne & externe ontwikkelingen. Met andere woorden continu inzicht in de financiële positie en mogelijkheid om besluitvorming op te starten voor nieuwe initiatieven. Met andere woorden géén vertraging doordat bestuur of organisatie moet wachten op een fiat van de gemeenteraad op de mutatie verwerkt in een van de P&C-producten. Met andere woorden: Continu sturen is een instrument wat het mogelijk maakt om tijdig te kunnen bijsturen op beleid en/of financiën.
Rechtmatigheidsverantwoording college 2022
Over het jaar 2022 geeft het college voor het eerste jaar een rechtmatigheidsverantwoording af. De bedoeling was om dit al vanaf 2021 in te laten gaan maar eind juni 2021 is besloten om de wet een jaar uit te stellen. Dit omdat gemeenten door onder andere corona de verantwoording en controle al complexer geworden is en daarnaast gemeenten te weinig tijd hebben om kennis te nemen van de wijzigingen om deze in te voeren in hun controlewerkzaamheden voor het jaar 2021. In de huidige situatie toetst de (externe) accountant jaarlijks de getrouwheid van de cijfers en de rechtmatigheid van hoe de gemeente heeft gehandeld. Rechtmatigheid houdt in dat de gemeente de wet- en regelgeving gevolgd heeft voor alle baten en lasten. De controleverklaring van de accountant over de rechtmatigheid wordt opgenomen in de jaarrekening. Vanaf 2022 gaat het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoording afleggen over de rechtmatigheid in de jaarrekening. Deze verantwoording wordt in de jaarrekening opgenomen. De accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording wordt getoetst. Het doel van de verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken.
Kwaliteitszorg
Het borgen van een goede kwaliteit doen we zoveel mogelijk door kwaliteitstoetsen te verankeren in de werkprocessen. Vanuit de houding van continu verbeteren werken we aan het verminderen van fouten die kunnen optreden in de werkprocessen. Daarnaast vinden er gedurende het jaar interne controles plaats door eigen medewerkers. De uitkomsten van deze interne controles worden door de accountant gebruikt bij de controle van de jaarstukken. De focus het komende jaar ligt op het beheersbaar krijgen van de uitgaven in het sociaal domein en het monitoren van de doelstellingen en de budgetten.
Organisatie
Werken in en na Coronatijd. De verwachting is dat we in 2022 ook nog met de gevolgen van het coronavirus te maken zullen hebben. Hoewel in 2022 de meeste mensen gevaccineerd zullen zijn weten we niet hoe het virus zich ontwikkelt. Er dienen zich telkens weer nieuwe varianten aan. Duidelijk is al wel dat thuiswerken ook in 2022 meer zal plaatsvinden dan voorheen omdat het beleid tijd- en plaatsonafhankelijk werken dit na de Coronacrisis faciliteert. Ook door de verbouwing van het gemeentehuis wordt thuiswerken gestimuleerd.
Digitaal werken
In de afgelopen jaren zijn stappen gezet om meer digitaal te kunnen werken, zo zijn de werkplekvoorzieningen vervangen door een mobiele variant en kunnen vergaderingen digitaal plaats vinden.
Informatiebeveiliging
Gemeenten gebruiken voor de uitvoering van hun taken over het brede spectrum van beleidsterreinen diverse mogelijkheden van informatie-uitwisseling, zowel onderling als met diverse ketenpartners. Het is daarbij van belang dat gegevens beschikbaar en betrouwbaar zijn. Daarnaast mogen informatie en persoonsgegevens alleen voor bevoegden inzichtelijk zijn. De informatiebeveiliging en privacybescherming moet daarom goed geborgd zijn.
Per 2020 geldt een geactualiseerd normenkader informatiebeveiliging: De Basesline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze is niet zoals eerder gemeente-specifiek, maar voor de gehele overheid. Hierin speelt risicomanagement een grotere rol.
Privacy
In 2021 blijven wij actief inzetten op informatiebeveiliging en privacy in de keten. Daarbij hoort ook het uitvoeren van privacy audits (PIA) op de gemeentelijke processen. Op basis van een analyse uit 2019 blijkt dat in 20% van de gemeentelijke processen een specifieke audit benodigd is. In 2020 zijn deze audits uitgevoerd. De audits geven inzicht in de mogelijk (negatieve) gevolgen van het gebruik van persoonsgegevens voor de betrokken personen en organisaties en geven tips en richting aan de oplossing daarvan. Jaarlijks zullen deze privacy gevoelige processen opnieuw worden geaudit. Ook voor nieuwe privacy gevoelige processen zal een privacy audit worden uitgevoerd.
Arbeidsmarkt
Ook Deurne heeft te maken met een arbeidsmarkt waarop schaarste heerst. Het duurt soms langer om een vacature te vervullen. Hierdoor stijgen de kosten van inhuur omdat langer ingehuurd moet worden. Om verzekerd te zijn van de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers zullen we ons ook in 2022 richten op het verbeteren van onze positie op de arbeidsmarkt. Daarbij ligt de focus op arbeidsmarktcommunicatie, arbeidsvoorwaarden en het neerzetten van Deurne als een interessante werkgever. Onze manier van werken, de grootte van de organisatie en de interessante opgaven maken ons een aantrekkelijk werkgever.
Voor een verdere toelichting verwijs ik u naar de thema's 'algemene inkomsten en uitgave' en 'dienstverlening'.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53