Ontwikkelagenda

Thema's

Alle programma's

Gezond wonen en leven

Bouwstenen transitie landelijk gebied

Invoering Omgevingswet

Afvalprojecten

Omgevingsvisie Deurne 2030

Projecten Milieu & Handhaving

Integrale centrumvisie: uitvoeringsprogramma

Gemeentelijk beleidskader kwaliteitsverbetering landschap en Groenfonds

Gebiedscontract de Peel / Stimuleringsregeling Landschap

Ecologische Verbindingszone

Goede bereikbaarheid

Uitbreiding parkeerplaatsen P+R terrein, verbeteren parkeren nabij NS-station

Projecten regionale bereikbaarheidsagenda en verbetering A67, N270 en N279

N270 – Herijking planstudie en bestemmingsplan

Evaluatie parkeerbeleid

Nota Parkeernormen

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Uitbreiding fietsenstalling station

Verhogen snelheid randwegen

Betaalbaar en divers wonen

Welstandsnota

Uitvoerings- en handhavingsbeleid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Grondbeleid

Woonvisie gemeente Deurne: Prettig wonen en leven, betaalbaar en divers

Convenant en prestatieafspraken met Woningbouwvereniging Bergopwaarts en Huurderbelangenorganisatie De Peel (HBO)

Beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’

Een zorgzame en veilige gemeente

Minimabeleid

Taxbus

Mantelzorg

Maatschappelijke participatie

Storm

Wet inburgering 2021

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Deurne 2019-2022

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid

Goede voorzieningen

Huisvesting en exploitatie vrijwilligersorganisaties, dorps-en wijkhuizen en sportvoorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen in de buurt

Zwembad de Wiemel

Cultuurcentrum

Verordening leerlingenvervoer

Toezicht kinderopvang

Cultuurbeleid

Integraal huisvestingsplan (IHP)

Een gezonde lokale economie

Bedrijventerrein- en uitgiftebeleid

Ontwikkeling bedrijventerreinen

Stimuleren verduurzaming bedrijfslocaties/bedrijventerreinen

Samen Deurne Centrum Verbeteren

Samenwerking onderwijs, ondernemers, overheid

Toeristenbelasting

Uitvoeren plan verbeteren recreatieve routestructuren

Samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven

Economische Agenda de Peel

Duurzaamheid

Klimaat

Energie

Circulaire economie

Duurzame samenleving

Opstellen richtinggevende kaders / integrale visie Duurzaamheid: Klimaat, Energie, Circulaire economie en duurzame samenleving

Bestuur en ondersteuning

Algemene inkomsten en uitgaven

Algemene reserve

Financiële verordening

Treasury statuut

Nota Reserve & Voorzieningen

Verordeningen voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie 2016 en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2016

Dienstverlening

Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie in Deurne

Ontwikkelagenda

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53