Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Bouwstenen transitie landelijk gebied

Bouwstenen transitie landelijk gebied

Wat gaan we er voor doen?

De transitie van het buitengebied vraagt om een integrale aanpak waarbij de verschillende aspecten in het buitengebied (landbouw, natuur, gezondheid, energie, klimaat, recreatie en beleving) in samenhang worden opgepakt. Op deze manier kan meer synergie ontstaan en kunnen meekoppelkansen beter benut worden. Hiervoor moet het transitieprogramma van het buitengebied geactualiseerd worden, om de gewenste ontwikkelingen van particulieren en overheden beter te richten en te benutten.

De verkenning naar deelname aan het Schone Luchtakkoord heeft in 2021 geresulteerd in een ambitie om toe te werken naar 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016, door stikstof en fijnstof terug te dringen. Hierbij worden koppelkansen met andere thema’s benut, zoals landbouw (geur), duurzaamheid (CO2 reductie), mobiliteit en industrie.

In december 2019 stelde de raad vijf bouwstenen vast. Deze bouwstenen dragen bij aan een gezond, aantrekkelijk en vitaal landschap. De bouwstenen gelden als input voor de omgevingsvisie voor Deurne. De geplande uitwerking van de bouwsteen Kwaliteitsimpuls Landschap zal niet worden opgesteld. De inhoud van de bouwsteen Kwaliteitsimpuls Landschap wordt geïntegreerd bij een actualisatie van het Programma Transitie Buitengebied.  

Vastgesteld beleid en informatie

Raadbesluit vaststelling bouwstenen

Raadsinformatiebrief Landschapskwaliteitsverbetering en actualisering Programma Transitie Buitengebied

RIB-MB-2119 Deelname Schone Lucht Akkoord

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53