Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Omgevingsvisie Deurne 2030

Omgevingsvisie Deurne 2030

Wat gaan we er voor doen?

In 2022 gaat de Structuurvisie op in de nieuwe Omgevingsvisie. Deze visie wordt in samenspraak met inwoners en andere betrokkenen opgesteld.
De Omgevingsvisie Deurne is een integrale visie met strategische hoofdkeuzes van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Vertrekpunt is de huidige structuurvisie waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe thema’s en ambities zoals bijvoorbeeld de energietransitie, gezondheid, veiligheid, klimaat, transitie buitengebied en duurzaamheid. In 2020 is de uitgangspuntennotitie opgesteld en die is in februari 2021 besproken in de raadscommissie. Daarin zijn de (beleids)opgaven in beeld gebracht voor de nieuwe omgevingsvisie. Verder is in 2021 - als extra verdieping - een 'Foto van de leefomgeving' opgesteld om beter inzicht te krijgen in de huidige staat van de leefomgeving in Deurne, de (verwachte) effecten van het huidig beleid en in knelpunten. Daarnaast is een enquête gehouden en heeft verdieping plaatsgevonden met de samenleving en betrokken organisaties. Dit alles mondt vervolgens uit in een keuzedocument en raamwerk die de basis vormen voor de Omgevingsvisie. Deze verschillende stappen hebben geleid tot een aangepaste planning met een beoogde vaststelling in 2022. Over het proces en de planning is de gemeenteraad geïnformeerd via de raadsinformatiebrief (RIB-MB-2115).

Vastgesteld beleid en informatie

RIB-MB-2115 (proces en planning omgevingswet)
Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie februari 2021
Bijlage bij uitgangspuntennotitie februari 2021

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53