Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Welstandsnota

Welstandsnota

Wat gaan we er voor doen?

Het welstandsbeleid is gericht op het realiseren en handhaven van een goede basiskwaliteit van de gebouwde omgeving. Voor gebieden met een hoge beeldkwaliteit en/of cultuurhistorische waarden gelden specifieke welstandscriteria. Voor gebieden waar een minimum kwaliteitsniveau gewaarborgd wordt, gelden sneltoetscriteria. Gebieden waar het maatschappelijk belang van vormgeving en materiaalkeuze beperkt is zijn welstandsvrij.
In 2021 is het welstandsbeleid geëvalueerd (zie raadsinformatiebrief evaluatie welstand 2021). Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal welstand een andere rol en vorm krijgen onder de noemer ‘omgevingskwaliteit’. Advisering zal (nog) meer gericht zijn op het meedenken, oplossingen zoeken en zorgen voor een gesprek over ruimtelijke kwaliteit, dan het naleven van regels. In de ‘Welstandsnota gemeente Deurne 2016’ en in de voorbereiding op de Omgevingswet wordt hier al op voorgesorteerd.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53