Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Uitvoerings- en handhavingsbeleid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitvoerings- en handhavingsbeleid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wat gaan we er voor doen?

De hoofddoelstelling van de Wabo is een veilige en gezonde leefomgeving te bewerkstelligen. De gemeente is naast de verlener van vergunningen ook verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de naleving van de regels voor de leefomgeving (VTH). Op grond van de Wabo zijn daarvoor een uitvoerings- en handhavingsbeleid en een verordening kwaliteit Omgevingsrecht verplicht.

Het Beleidsplan vergunningen, toezicht en handhaving 2020-2023 is in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld en akkoord bevonden door de provincie in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Op basis van het beleidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld en verantwoording afgelegd in een jaarverslag. De Raad wordt hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53