Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Opstellen richtinggevende kaders / integrale visie Duurzaamheid: Klimaat, Energie, Circulaire economie en duurzame samenleving

Opstellen richtinggevende kaders / integrale visie Duurzaamheid: Klimaat, Energie, Circulaire economie en duurzame samenleving

Wat gaan we er voor doen?

Deurne heeft besloten om aan te sluiten bij de doelen van het Klimaatakkoord Parijs en het Energieakkoord. Dat vraagt om een vertaling van de wettelijke verplichtingen naar een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is in 2020 gemaakt voor de duurzaamheidsthema's: klimaat, energie, circulaire economie en duurzame samenleving. Het richtinggevende kader op deze thema’s is:

  • Een betere en gezondere leefomgeving, zo veel mogelijk aansluitend op natuurlijke systemen;
  • 100% opwek van duurzame energie in Deurne in 2050, waarbij Deurne onderdeel is van de regionale energieopgave;
  • Een bijdrage aan de vermindering van CO2 uitstoot in lijn met de Nederlandse richtlijn (geen gebruik meer van fossiele brandstoffen);
  • Een meer gezonde circulaire economie.

Met het uitvoeringsprogramma gaat Deurne verder met de eerste stappen om (net) te voldoen aan de minimale wettelijke verplichting. De gemeente Deurne kiest voor een aanpak waarbij er nieuwe economische kansen worden benut en waarbij kosten voor afval worden beperkt. Een verdere toelichting hierop staat uitgewerkt in de onderstaande duurzaamheidsthema’s.

De gemeente Deurne doet dit samen met partners, inwoners en ondernemers. Deurne lift mee op bestaande coalities en vraagt partners het stuur te pakken. Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente Deurne nieuwe (technologische) mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid om de samenleving mee te laten profiteren. De gemeente pakt een regisserende rol en biedt de kansen aan partners, inwoners en bedrijven om duurzaam te investeren.

Vastgesteld beleid en informatie

  • 2 juni heeft de gemeenteraad de TransitieVisie Warmte vastgesteld.
  • 2 juni zijn de zienswijzen op RES 1.0 vastgesteld.
  • De regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie wordt na de zomer ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
  • Het Afvaluitvoeringsplan wordt na de zomer ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53