Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Duurzame samenleving

Duurzame samenleving

Wat gaan we er voor doen?

Duurzaamheid omvat meer dan de thema’s energie, klimaat en circulaire economie. Allereerst levert duurzaamheid bouwstenen voor andere beleidsterreinen zoals de omgevingsvisie, gemeentelijk grondbeleid, wonen, bedrijfsvoering, samenleving, natuur etcetera. In de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die ook door Nederland zijn aanvaard, is die integraliteit te zien. Op al deze gebieden wil de gemeente stappen maken. Dat kan alleen als duurzaamheid een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt.

Het ontwikkelen van een investeringsprogramma helpt de gemeente Deurne duurzaam te handelen. Bij elke investering de vraag stellen: in hoeverre vergroot of verklein ik hiermee de opgave voor het taakveld duurzaamheid? Investeringen niet meer beoordelen op aanschafprijs, maar op total cost of ownership inclusief duurzaamheid. Bijvoorbeeld: veel CO2-uitstoot betekent grotere opgave voor duurzaamheid om te compenseren. Veel afval betekent grotere opgave voor duurzaamheid om te compenseren. Dus zodanig inkopen dat als gevolg daarvan de CO2-uitstoot niet toeneemt, loont.

De gemeente Deurne ontwikkelt een communicatiestrategie voor duurzaamheid om dit alles in goede banen te leiden. Gezamenlijk met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners krijgt dat vorm.

Denk bij activiteiten aan:

  • Deurnes Duurzaamheidsakkoord verkennen met de samenleving;
  • Duurzaamheid 'vermakelen' en met koplopers inwonersbetrokkenheid verhogen ;
  • Marketing communicatie campagne duurzaamheidsbreed op basis van thema's en jaarplanning;
  • Duurzame initiatieven uit de samenleving faciliteren (bijv. deel startgeld of ruimte beschikbaar stellen).

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53