Home

Financiële begroting

In onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten per thema toegelicht.

Toelichting Incidentele baten en lasten
Alleen bedragen > € 50.000 worden toegelicht.
Implementatie Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet kan tot structurele financiële effecten leiden. Hoe groot die effecten zijn, is afhankelijk van de keuzes die uw raad nog gaat maken op het gebied van deregulering en dienstverlening. De Omgevingswet verruimt de mogelijkheden voor kostenverhaal, waardoor op onderdelen dekking gevonden kan worden voor extra kosten. Dit is echter wel afhankelijk van de te maken keuzes, waardoor het lastig is om nu al een realistisch beeld te hebben van de structurele financiële effecten. De kostenposten die in beeld worden gebracht betreffen met name kosten voor het opstellen van omgevingsplannen.
Anterieure overeenkomst Posthoek 2-4, Deurne
Conform de overeenkomst wordt in 2022 een bedrag van € 86.000 ingezet voor inrichting openbaar groen voormalig parkeerterrein postkantoor. Het structurele onderhoud is opgenomen bij de areaaluitbreiding.

Vervanging (oude) lichtmasten en armaturen
De gemeente streeft ernaar om voor 2038 alle openbare verlichting te verduurzamen met led-verlichting. De verduurzaming heeft vertraging opgelopen waardoor de ingeboekte ingeboekte besparing de komende 3 jaar incidenteel (€ 47.000) niet gehaald wordt.

Sinds 2017 verplicht de gemeentewet om geld te reserveren voor de vervanging van de openbare verlichting na afloop van de technische levensduur. De komende jaren wordt onderzocht hoeveel middelen er nodig zijn voor deze vervanging. Met dit vervangingsplan  kan de openbare verlichting duurzaam in stand worden gehouden. Voor het opstellen van dit plan is € 25.000 beschikbaar gesteld.
Grondexploitaties
De grondexploitaties zijn incidenteel van karakter.
Inzet Gezins- en jongerencoaches
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2019 voor de jaren 2019 - 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor drie extra gezins- en jongerencoaches voor versterking van de samenwerking met de huisartsen en het wijkgericht werken. Uit onderzoek blijkt dat deze werkwijze effectief is. Uit dit onderzoek blijkt ook dat een gedeelte van de capaciteit op een andere manier wellicht effectiever ingezet kan worden. Hiervoor wordt een pilot opgestart. Daarom wordt in de begroting 2022 twee coaches structureel gevraagd en één incidenteel voor de pilot.
Ondersteuningskosten HIJK
Voor de uitvoering van de Herijkingsagenda sociaal domein (HIJK) wordt incidenteel extra capaciteit beschikbaar gesteld. De looptijd van de HIJK is tot 2025.

Grip op schuld
Er is sprake van een verdere professionalisering van Grip op Schuld als organisatie. De incidentele middelen zijn in afwachting van verdere besluitvorming.
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting is een deels gesloten exploitatie. Het overschot of tekort wordt in het betreffende jaar gestort of onttrokken aan de reserve.

Gemeentelijke subsidie voor peuterspeelzaalwerk
Vanaf 2020 is er een toename te zien van het aantal kinderen dat gebruik maakt van gemeentelijke subsidie voor peuterspeelzaalwerk. Deze stijging is naar verwachting corona gerelateerd. Omdat nog onzeker is hoe de situatie wat betreft corona en daarmee het aantal kinderen op de peuterspeelzaal, zich in 2022 ontwikkelt wordt er nu incidenteel budget gevraagd voor 2022.
Burgerparticipatie
In 2022 wordt als pilot ingezet op het bevorderen van burgerparticipatie.

Innovatiehuis
Om projecten die via het Innovatiehuis worden ondersteund te kunnen financieren als cofinanciering zijn er regionale afspraken gemaakt tussen de Peelgemeenten. In de begroting 2019 is geld gereserveerd voor de deelnemende jaren 2019 tot en met 2023. Hierna loopt het contract af.

Energietransitie
Naast de energietransitie worden ook op het gebied van klimaat en circulaire economie de eerste stappen gezet om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen.
Het overgrote deel van de middelen gebruikt gemeente Deurne voor het ontwikkelen van (uitvoerings)plannen, doen van onderzoeken, het creëren van draagvlak, vormen van coalities en samenwerkingsafspraken met partners en maken van financieel-maatschappelijke businesscases.
De middelen voor duurzaamheidsonderzoeken voorzien in tijdelijke capaciteit en incidentele werkbudgetten voor de beoogde inspanningen. De structureel benodigde middelen volgen uit de nog te maken plannen en onderzoeken.

Subsidioloog
Er zijn zowel op Europees als op nationaal, provinciaal en regionaal niveau veel subsidieregelingen die kunnen zorgen voor (co)financiering. Om meer subsidie binnen te halen en daarmee meer resultaten op de grote opgaven wordt voor twee jaar budget gevraagd om op inhuurbasis een subsidioloog aan te stellen. De vraag naar middelen is budgetneutraal omdat er van uit gegaan mag worden dat deze subsidioloog aan subsidieopbrengsten tenminste, maar naar verwachting meer dan, zijn eigen (loon)kosten binnenhaalt. Het gaat om een incidentele vraag naar middelen voor twee jaar omdat het een pilot betreft.
BSOB
Dit betreft het incidenteel deel van de bijdrage zoals opgenomen in de begroting van Belasting Samenwerking Oost-Brabant.

Haalbaarheidsonderzoeken projecten
Bij een grotere ambitie (passend bij de externe urgentie) kun je en zul je waarschijnlijk actiever moeten worden.
In alle gevallen heb je financiële ontwikkelruimte nodig. Onderzoeken (haalbaarheid, fysiek etc.) die je niet kunt verhalen. Hiervoor wordt een incidentele dotatie van € 200.000 gevraagd.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53