Home

Financiële begroting

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.

Uit de balans kan het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven op kasbasis; gemeenten zijn verplicht het baten- en lastenstelsel te hanteren. Het verschil tussen deze stelsels is het toerekenen van kosten aan boekjaren. Zo wordt in het baten- en lastenstelsel de kosten van investeringen niet in één keer genomen, maar uitgesmeerd over de totale gebruiksduur. Ook zijn er reserves waarin 'geld' tijdelijk worden 'geparkeerd' om deze later alsnog te benutten.
Om de afzonderlijke decentrale overheden een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie BZK in lijn met de Wet hof individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Voor de gemeente Deurne is voor 2021 een referentiewaarde van € 4.049.000 (septembercirculaire gemeentefonds 2020) als negatief EMU-saldo berekend. Voor het overschrijden van het EMU-saldo bestaan geen sancties.

Onderstaande tabel toont het EMU-saldo voor de begrotingsjaren 2022-2025. In dit overzicht komt een financieringsbehoefte tot uitdrukking in een negatief EMU-saldo; een overschot leidt tot een positief EMU-saldo. Vanaf 2022 is er een structureel EMU-saldo.

EMU-saldo (x € 1.000)

Bijgestelde

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

begroting 2021

2022

2023

2024

2025

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-4.902

1.149

869

-504

1.162

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

27.046

-3.604

-2.242

-2.331

-2.420

3.

Mutatie voorzieningen

1.965

2.184

2.141

2.178

2.158

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-9.821

361

2.958

-187

-378

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-20.163

6.576

2.294

4.192

6.118

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53