Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Gemeentelijk beleidskader kwaliteitsverbetering landschap en Groenfonds

Gemeentelijk beleidskader kwaliteitsverbetering landschap en Groenfonds

Wat gaan we er voor doen?

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied is naast een goede ruimtelijke inpassing ook een kwaliteitsverbetering van het landschap vereist. Dit is voorgeschreven in de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant. In de gemeentelijke ‘Beleidsregel kwaliteitsverbetering landschap’ is dit uitgewerkt. De toepassing van deze regeling is verankerd in de bestemmingsplanregels.
Kwaliteitsverbetering in het landschap is voorgeschreven bij omschakeling naar nieuwe functies of uitbreiding van bestaande functies in het buitengebied. Dit kan rechtstreeks op of nabij de locatie, bijvoorbeeld door extra sloop van bebouwing of aanleg groen of via een storting in het gemeentelijke Groenfonds.
Bij investeringen vanuit het Groenfonds ligt de prioriteit bij de gebieden ‘Behoud natuur- en landschapswaarden’, ‘Ecologische verbindingszones’ en ‘Landschapsrelicten’ en ‘Groene wiggen’. Deze staan aangegeven op de kaart Visie op omgevingskwaliteit van de Structuurvisie Deurne 2030. Het beleidskader kwaliteitsverbetering landschap en Groenfonds wordt in 2022 onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53