Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven

Samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven

Wat gaan we er voor doen?

De ambities, doelen en opzet van de samenwerking in de Metropoolregio zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord MRE 2019-2022. De 21 gemeenten werken in de MRE samen op vier thema's: Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied. In het Samenwerkingsakkoord is bepaald welke onderwerpen binnen deze thema's aan de orde komen.
De onderwerpen die opgepakt worden binnen thema economie zijn verbinden Brainportagenda, bevorderen kennis en innovatie en versterken van de basiseconomie.
De onderwerpen die opgepakt worden binnen thema mobiliteit zijn verbinden van economische centra, de bereikbaarheid in en van de regio, waaronder de bereikbaarheidsagenda, Smartwayz en de mobiliteitsagenda. Van belang is hierbij de duurzame schaalsprong van de Brainport-regio. Eind 2020 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de provincie en de regio over de schaalsprong in de verstedelijking van de regio en de bijbehorende mobiliteit en bereikbaarheid (Zie hiervoor ook het thema Mobiliteit in deze begroting).
Het belangrijkste onderwerp dat opgepakt wordt binnen thema Energietransitie is de regionale energiestrategie (Zie hiervoor ook het thema Duurzaamheid in deze begroting).
De onderwerpen die opgepakt worden binnen thema Transitie landelijk gebied vastgelegd in het streefbeeld ons landelijk gebied MRE dat de gemeenteraden in 2020 hebben vastgesteld. Daarin staan drie programmalijnen stad-platteland relaties, ruimtelijke ecologische kwaliteit en de economische structuur van het landelijk gebied. In 2021 is gewerkt aan het onderwerp voedselkringloop uit dit streefbeeld en aan het NOVI-gebied de Peel (NOVI=Nationale Omgevingsvisie). In februari 2021 heeft het kabinet het NOVI-gebied de Peel definitief aangewezen. De regio's Metropool Regio Eindhoven, Noordoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg, de waterschappen Aa en Maas en Limburg, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de ministeries Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken samen aan een meerjarige aanpak als één overheid van de opgaven in het landelijk gebied van de Peel. Via het thema Transitie landelijk gebied participeert de MRE in het NOVI-gebied - via de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging namens de MRE vervult de gemeente Deurne hierin een actieve rol.
Daarnaast vormt het streefbeeld het vertrekpunt voor de participatie van de regio in het NOVI-gebied de Peel en voor het gezamenlijk optreden in het kader van de gebiedsgerichte stikstofaanpak.

Documenten:

Vastgesteld beleid en informatie

2020

Streefbeeld Ons landelijk gebied MRE

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53