Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Huisvesting en exploitatie vrijwilligersorganisaties, dorps-en wijkhuizen en sportvoorzieningen

Huisvesting en exploitatie vrijwilligersorganisaties, dorps-en wijkhuizen en sportvoorzieningen

Wat gaan we er voor doen?

Extra investeringen in maatschappelijke voorzieningen en de bijbehorende subsidies worden besproken in het project Maatschappelijke voorzieningen in de buurt. Hier is meer over te lezen in "maatschappelijke voorzieningen in de buurt" (zie onder).

Het betreft onder meer de volgende voorzieningen en subsidies:

  • Zwembad 'de Wiemel'
  • Buitensportvelden
  • Binnensportaccommodaties

De volgende huidige subsidieregelingen:  

  • Huisvestingssubsidie voor vrijwilligersorganisaties gericht op cultuur, jeugdwerk, ontmoeten, speciale doelgroepen en de zwemsport. Een voorwaarde is dat ze gebruikmaken van een erkende accommodatie (bijvoorbeeld dorpshuis) en deze gebruiken voor structurele activiteiten.
  • Exploitatiesubsidie voor alle dorps- en wijkhuizen.
  • Subsidieregeling groot onderhoud voor erkende dorps- en wijkhuizen. Sinds 1 januari 2018 voert de gemeente Deurne het groot onderhoud uit voor 6 van de 9 dorps- en wijkhuizen die in eigendom zijn van de gemeente. De overige 3 erkende dorps- en wijkhuizen kunnen subsidie aanvragen voor groot onderhoud.
  • Huursubsidie voor bepaalde organisaties die van de gemeente huren. Zij ontvangen voor 80% tot 100% een huursubsidie.
  • Veldbijdragen voor buitensportorganisaties. Deze veldbijdragen worden verstrekt op basis van de privatiserings-overeenkomsten.

Bovenstaande subsidieregelingen worden volgens het raadsvoorstel Maatschappelijke Voorzieningen in de buurt tegen het licht gehouden. Deze accommodatie gebonden subsidies maken deel uit van de totale herijking van het subsidiebeleid. Die totale herijking van het subsidiebeleid komt terug in het transitiedocument voor de nieuwe gemeenteraad. Van de bezuinigingsopdracht van € 75.000 kan een bezuiniging van € 40.000 worden gerealiseerd. Voor het realiseren van de volledige taakstelling is een fundamentele herijking van het subsidiebeleid nodig. Dat is een complex en ingrijpend proces. Een proces dat veel capaciteit en middelen kost. Daarnaast kent een fundamentele herijking een lange tijdspanne tot het moment dat de nieuwe subsidieverordening financieel van kracht is. In de begroting 2022 is daarom een bedrag van € 35.000 opgenomen als niet gerealiseerde bezuiniging.

Vastgesteld beleid en informatie

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53