Wat willen we bereiken en gaan we daar voor doen?

Cultuurcentrum

Cultuurcentrum

Wat gaan we er voor doen?

Sinds de bestuurlijke crisis in 2016 heeft Stichting Cultuurhuis Deurne stappen gezet om de exploitatie en het beheer van het cultuurcentrum te verbeteren. Dit heeft
geresulteerd in meer bezoekers en meer programma's.

De stichting heeft evenwel te maken met de gevolgen van een aantal tegenvallers uit het verleden waardoor zij heeft moeten interen op haar reserves. Ter voorkoming van liquiditeitsproblemen is aan de stichting een renteloze lening verstrekt van € 110.000
onder de voorwaarde dat zij een businessplan zal opleveren. Het businessplan wordt verwacht in het vierde kwartaal 2021.

Voor 2022 vraagt de stichting – conform voorgaande jaren - een subsidie van € 301.100. Ondanks dit subsidiebedrag laat de stichtingsbegroting 2022 een negatief resultaat zien van ruim € 60.000. Dit tekort kan de stichting niet dekken uit haar reserves. Ultimo
2020 heeft de stichting een negatief eigen vermogen van € 79.254. In verband met het voor 2022 geraamde negatieve resultaat verwacht de stichting na de oplevering van haar businessplan een aanvraag voor een aanvullende subsidie in te
dienen.

Vooralsnog wordt aan de stichting voor 2022 een subsidie van € 301.100 verstrekt. Naar aanleiding van de oplevering van het businessplan wordt een besluit genomen. Hiervoor zal de raad een separaat voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd.
Vooralsnog wordt aan de stichting voor 2022 een subsidie van € 301.100 verstrekt. Naar aanleiding van de oplevering van het businessplan wordt een besluit genomen omtrent een eventuele hogere subsidie voor 2022 en verdere jaren. Hiervoor zal de raad een separaat voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Hierbij is niet uitgesloten dat het voorstel na de verkiezingen van maart 2022 aan de raad wordt voorgelegd vanwege de fundamentele keuzes ten aanzien van de toekomst van het cultuurcentrum.

Vastgesteld beleid en informatie

Raadsbesluit Lening CCD

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53